AdWords 支持 44 种语言。在"我的帐户"标签下的"帐户首选项"页,您可以随时修改用来查看帐户页的语言。

AdWords 支持以下语言:阿拉伯语、保加利亚语、加泰罗尼亚语、中文(简体)、中文(繁体)、克罗地亚语、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语(澳大利亚)、英语(英国)、英语(美国)、爱沙尼亚语、芬兰语、法语、德语、希腊语、希伯来语、北印度语、匈牙利语、冰岛语、印度尼西亚语、意大利语、日语、韩语、拉脱维亚语、立陶宛语、挪威语、波兰语、葡萄牙语(巴西)、葡萄牙语(葡萄牙)、罗马尼亚语、俄语、塞尔维亚语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语、西班牙语、瑞典语、塔加路语、泰语、土耳其语、乌克兰语、乌尔都语及越南语

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Post Navigation